Gyv?nai darbo vietoje

Vis dažniau galima pasteb?ti gyv?nus darbe: g?li? parduotuv?se ?iulba kanar?l?s, prie ??jimo ? parduotuv?les tingiai miega savinink? šunys, o biure apgyvendinami katinai. Dirbantiems namuose naminis augintinis vienas iš darbo namuose privalum? ir r?pes?i?. M?s? patarimai pad?s išvengti sunkum? ir m?gautis gyv?n? kompanija darbo vietoje.

Mokslinink? tyrimai parod?, kad gyv?nai darbo vietoje mažina kraujo spaudim?, stres?, priver?ia daugiau jud?ti, padeda atsipalaiduoti. Gyv?nas biure padeda palaikyti draugišk? atmosfer? ir išvengti ?tampos, kylan?ios tarp darbuotoj?. Ta?iau darbo erdv?s dalinimasis su keturkoju draugu taip pat gali sukelti daugyb? r?pes?i?.

Internete darbuotojai, kurie dirba šalia kailini? gyv?n?, dažniausiai skundžiasi š?rimusi, nes kailis užkemša kompiuteri? vedinimo angas. Taip pat r?pes?i? kelia gyv?n? neatsargumas ir paš?l?s b?das, d?l kurio nuken?ia ?vairi technika. Program? k?r?jai net si?lo programin? ?rang?, kuri apsaugo klaviat?r? nuo neatsargi? keturkoj? draug?. Programa „Pawsense“ automatiškai pastebi „ne?prast?“ klaviat?ros klaviš? spaudin?jim? ir j? užblokuoja. Taip pat galima užkirsti keli? pavojui, kuris gresia ?rangos laidams. Special?s laidai gali garsu „pranešti“, kad juos bando graužti išdyk?s keturkojis.

Jei dažnai bendraujate konferencijose telefonu ar internetu, kai klausote, stenkit?s išjungti garsiakalb?, nes lojantis šuo ar miaukianti kat?, gali sutrukdyti j?s? darbo pokalbiui.

Jei dirbate namuose, suplanuokite savo dien? taip, kad tur?tum?te pakankamai laiko savo darbams ir augintiniui. Numatykite trumpas pertrauk?les ir piet? pertrauk?. Žmon?ms auginantiems šunis – svarbi dienotvark?. Turite gerai išvarginti savo keturkoj? draug? per rytin? pasivaikš?iojim?, kad jis netrukdyt? j?s? iki piet?. Pasistenkite ?sigyti pakankamai triukšmo nekelian?i? žaisl?, kad j?s? augintinis tur?t? kuo užsiimti. ?renkite patogi? viet?, kurioje j?s? gyv?nas gal?t? ramiai, niekieno netrukdomas ils?tis.

Alfa.lt

Posted in Ieškantiems darbo | Tagged , , | Leave a comment

Svajoni? darbas, kaip surasti tavo svajoni? darb?

Konfucijus yra pasak?s „Susirask m?gstam? darb? ir tau niekada nereik?s dirbti“. Aš nesu visiškai tikras d?l šio posakio tikslumo šiomis dienomis, nes svajoni? darbas gali b?ti ir labai sunkus darbas, bet dirbant m?gstam? darb? gyvenimas pasidaro tikrai daug paprastesnis.

Koks yra J?s? svajoni? darbas?

Apie kokio tipo darb? J?s svajojate? Dauguma iš m?s? dar vaikyst?ja svajojome, kad kai užauksiu b?siu kažkuom, kas tuo metu atrodo kaip didvyriai, kad gal?sit pakeisti neteisyb? kas Jums atrodo neteisinga… ir t.t. Kiti ir suaug? bando suprasti kuo jie nor?t? b?ti iki šiol. O tre?ia grup? žmoni? kurie pabando dirbti vienoje srityje, tada kitoje ir taip bando atrasti savo svajoni? darb?, bet jie negalvoja apie tai k? nor?t? dirbti o dirba ten kur jiems pasi?lo geriausi? tuo metu atlyg?. Išbandyti ?vairius darbus šiais laikais n?ra sud?tinga, nes pramon?s laikai jau praeityje, kai dauguma gav? darb? j? dirbdavo vis? savo gyvenim?. D?l to šiais laikais nesud?tinga savo turim? darb? pakeisti ? svajoni? darb?.

?vair?s žmon?s svajoja apie skirtingus darbus. Tie kurie jau?ia pinig? stygi? šeimoja, svajoja apie aukštas pajamas nešan?ius darbus, tokius kaip bankininkai, lak?nai, ?moni? ar skyri? vadovai ir pan. Tiems kuriems pinig? užtenka svajoja apie socialinius darbus, mielus širdžiai darbus, bet neb?tinai peningus, pvz.: dirbti su vaikais stovyklose, pardavin?ti kolekcinius daiktus, dirbti gidais kitose šalyse, rašyti straipsnius ar eiles, kažk? kurti ir t.t. Daug žmoni? kad pasijust? pilnaver?iais dirba ir socialinius niekaip neapmokamus darbus, padeda jaunimui, vaikams, verysniems žmon?ms, ar žmon?ms su negalia.

Užsienio portaluose kartais b?na apklausos kokie yra žmoni? svajoni? darbai. Atsakym? galima rasti labai ?vairi? pvz.: Feng šui ekspertas, kr?tin?s chirurgas, sprogmen? ekspertas, veterinaras zologijos sode, vyno gamintojas, slidin?jimo instruktorius ir daugelis kit?, visi jien ori užsiimti m?gstama veikla. Jeigu J?s vis dar nežinote koks yra J?s? svajoni? darbas tai gal šis straipsnis duos peno apmastymams apie tai.

Kaip surasti svajoni? darb??

Kaip matote svajon?s b?na visoki? form? ir dydži?. Kartais surasti svajoni? darb? n?ra taip sud?tinga kaip Jums atrodo. Pirmas žingsnis kur? Jums reikia atlikti siekiant savo svajon?s, tai suprasti kas J?s ir k? J?s norite daryti su savo gyvenimu. Ieškokite darbo pagal savo svajon? ir pamatysite kaip vis daugiau darbo galimybi? atsiras J?s? kelyje. Dom?kit?s apie dalykus kurie Jums patinka, darykite tai po darbo ir gal J?s? hobis pavirs peln? nešan?iu darbu? Kuo daugiau patirties tur?site savo svajoni? darbe tuo tai bus lengviau pasiekiama.

Jei J?s neturite patirties savo m?gstamoje srityje, bet norite tikrai save ten išbandyti ir suprasti ar tikrai norite tokio darbo, J?s galite darbdaviui pasi?lyti save keli? m?n laikotarpiui ir dirbti neatlygintinai, taip ir darbdavys Jus daug lengviau priims ? darb? ir J?s pasitikrinsite save. Esu garantuotas kad jei puikiai dirbsite savo darb?, darbdavys tikrai neatleis J?s? pasibaigus sutartam laikotarpiui.

Jeigu Jums neužtenka žini? apie m?gstam? darbo strit?, studijuokite mokymo ?staigoje kad ?gautum?te žinias. Tai galima daryti ir derinant su esamu darbu.

Darbo Skelbimai

Posted in Darbo, Ieškantiems darbo | Tagged , | Leave a comment

Šeši darbo paieškos patarimai neturintiems darbo patirties.

Šiuo metu Lietuvoje susiklos?iusi situacija, kad darbo rinkoje ne lengva susirasti darb? visiems beieškantiems darbo, ta?iau neseniai baig? studijas susiduria su papildomomis kli?timis, kurios susij? su j? patirties stoka, nes šiems asmenims tenka konkuruoti su gerokai daugiau patirties turin?iais konkurentais.

Pabandysiu pamin?ti kelet? dalyk?, kuriuos galite atlikti ir kurie gali pagelb?ti:

1. Pasitikrinkite, ar gaunate šioms dienoms tinkamus darbo paieškos patarimus.  Jeigu pagrindiniai j?s? patar?jai ieškant darbo yra j?s? t?vai, tai gali b?ti nemažas tr?kumas, nes darbo paieškos b?dai gerokai pasikeit? per pastaruosius metus. Jeigu jums t?vai pataria eiti asmeniškai ? firmas ir kreiptis d?l darbo, arba ?kyriai klausin?ti darbdavi?, kuriems nusiunt?te savo CV, tai jau svarbus ženklas, kad turite ieškotis šiuolaikiškesni? patar?j?.

2. Kreipiantis d?l darbo svarbiau kokyb?, o ne kiekyb?. Mažesnis skai?ius gerai paruošt? kreipim?si duos geresnius rezultatus, negu tai, jeigu išsiuntin?site vien? ir t? pat? ? 100 viet?. Tai reiškia, kad mažiausiai motyvacin? laišk? turite parašyti atskirai kiekvienai pozicijai, d?l kurios kreipiat?s.

3. ?sitikintike, kad j?s? CV neatrodo studentiškai. Dauguma neseniai baigusi?j? studijas išsiple?ia rašydami apie savo pasiekimus moksluose – išsilavinim?, kursus ir pasiekimus. Ta?iau šiuo atveju svarbiausias faktorius yra j?s? darbin? patirtis – atliktos praktikos, savanoriškas darbas ir pan. Asmenys, kurie renkasi darbuotojus, praleidžia maždaug 20 sekundži? perži?r?dami j?s? CV. Taigi labai gerai apgalvokite, k? norite, kad šie žmon?s pasteb?t? per t? trump? laik?.

4. Motyvaciniame laiške nebijokite šiek tiek parodyti savo asmenyb?. Darbo rinkos naujokai labai bijo, kad visi profesiniai ryšiai turi b?ti labai oficial?s. Taigi jie bijo parašyti kažk? kito ir taip “išsišokti”. Ta?iau asmenys, ieškantys darbuotoj?, perskaito tiek daug “saus?” motyvacini? laišk? per dien?, kad jeigu vienas iš j? bus kitoks, jie tikrai atkreips ? j? d?mes?. Tai nereiškia, kad neturite jaudintis d?l taisyklingos kalbos ir tinkamo stiliaus, ta?iau tikrai galite rašyti šiek tiek asmeniškesniu stiliumi.

5. Prad?kite kurti tinklus, jei dar to nepadar?te. Klauskite vis? pažystam?, gal jie turi koki? ryši? tose srityse, kuriose norite ieškoti darbo, o jei rasite tinkam? – nebijokite pasinaudoti tokiais ryšiais.

6. Pasinaudokite savo mokymosi ?staigos karjeros centru. J?s galite pagalvoti, kad universiteto resursai ir jame esantis karjeros centras yra skirtas tik vis dar studijuojantiems asmenims, bet iš ties? daugumoje ši? centr? labai laukiami yra ir neseniai baig? studijas asmenys. ?sirašykite ? grupes, kurios vienija žmones, dirban?ius jus dominan?iose srityse. Dom?kit?s darbo pasi?lymais, kuriuos gauna karjeros centrai – tai gali b?ti tikrai naudinga.

Darbo Skelbimai

Posted in Darbo Skelbimai, Ieškantiems darbo | Tagged , , , | Leave a comment

Paskutin? met? savait? padaug?jo bedarbi?, sumaž?jo darbo viet?

Kaip skelbia Lietuvos darbo birža, paskutin? 2011 met? gruodžio savait? Lietuvoje darbo netur?jo 10,85 % vis? darbing? žmoni?. Tai yra apie 224.400 žmoni?, nors prieš vien? savait?  buvo 221.900 užregistruota darbo ieškan?i?, tai sudaro 10,73 % vis? darbingo amžiaus gyventoj?.
Lietuvos teritorin?s darbo biržos gruodžio 23–29 dienomis  pad?jo ?sidarbinti 2.100 bedarbi?, t.y. 700 mažiau nei gruodžio 16–22 dienomis. Per šventin? savait? darbdaviai registravo 1.300 laisv? darbo viet?, 1.100 mažiau nei ankstesn? savait?.
Gruodžio 23 – 29 dienomis teritorin?s darbo biržos bedarbio status? suteik? 4.200 naujai ?registruot? bedarbi?, kai prieš savait? status? gavo 5.700 žmoni?. Nedarbo draudimo išmokos buvo mokamos 35.500 arba 15,8% registruot? bedarbi?. Prie j? prisid?jo dar 1.592 kurie nuo šiol gaus nedarbo išmokas.
Posted in Darbo rinka | Tagged , , | Leave a comment

Patarimai ieškantiems darbo

Daugelis Lietuvos gyventoj? skundžiasi maža profesij? paklausa arba mažu darbo viet? skai?iumi, bet pagrindin? problema, kod?l žmon?s neranda darbo, neretai yra ta, kad jie nemoka parodyti sav?s. Šiame straipsnyje bus parašyti patarimai, kaip grei?iau susirasti darb?.

Darbo ieškojimas – sunkus išš?kis, nes reikia išmokti save pateikti tiek virtualioje, tiek ir realioje erdv?je. Privalote suprasti, kad žmoni? ieškan?i? darbo yra labai daug, tod?l turite iškilti virš j? ir ?rodyti, kad esate geriausias visiems potencialiems darbdaviams ar užsakovams. Darbo viet? sumaž?jimas ekonomin?s kriz?s metu padidino konkurencij? tarp darbuotoj?, tod?l dabar darb? gauna tik patys sumaniausi bei labiausiai savimi pasitikintys žmon?s.

Daugelis darbo beieškan?i? žmoni? galvoja, kaip gali parodyti save internete arba realyb?je.

Internete j?s galite patalpinti savo gyvenimo aprašym? ? darbo skelbimai portalus, bet tai ne pabaiga. Suman?s darbo ieškantys žmon?s darbo skelbimus pakei?ia ? paslaug? teikimo skelbimus, tod?l juos gali talpinti ir populiariausiuose skelbim? puslapiuose Lietuvoje. Parodydami save bei savo ?g?džius arba žinias, j?s tik padidinsite savo galimybes, kad jus ir j?s? teikiamas paslaugas pasteb?s potencialus darbdavys. Continue reading

Posted in Ieškantiems darbo | Tagged , , , | Leave a comment

Darbo skelbimai – priemon? ?mon?s reklamai?

Ar ?mon?s ieškodamos darbuotoj? darbo skelbimuose, darosi sau nemokam? reklam?? Sklinda kalbos internete kad yra toki? ?moni? kurios visomis priemon?mis skleidžia informacij? internete apie save ir savo parduodamus produktus/paslaugas. Nepaslaptis kad vienas iš t? b?d? yra ir d?ti skelbimus darbo skelbim? portaluose, ir ten akcentuoti vis? skelbimo turin? ne ? ieškomo darbuotojo savybi? ir kit? reikalavim? aprašym? o apie savo veikl?. Yra žini? kad net ?mon?se darbuotoj? atrankai yra samdomi personalo atrankos specialistai labiau apmokomi pristatyti ?mon? negu išties? surasti reikiam? specialist?.

Bet ar tai tikrai veikia? Kaip žinia didžiuosiuose darbo skelbim? portaluose yra daug darbo skelbim? kuriuose nurodoma tik personalo atrank? ?mon? kuri užsiima darbuotoj? atranka kitoms ?mon?ms, ir po tokiomis ?mon?mis dažniausiai slepiasi solidžios vidutinio dydžio ?mon?s arba užsienio kapitalo ?mon?s nor?damos prad?ti veikl? Lietuvoje. Joms yra reikalingi specialistai, ir visi supranta kad žmoni? laiko švaistymas yra pakankamai bergždžias užsi?mimas.

Mano nuomone kviesti žmones ? pokalb? nenorint j? priimti ? darb? o pristatyti tik savo ?mon? yra pakankamai mažo efektyvumo ir dideli? s?naud? reklamin? kampanija. Dar vienas espektas yra etinis, ar tikrai tos ?mon?s nenusižengia etikos normomis taip trukdydami laik? kitiems asmenims, nes jie juk žada visai k? kit?. Nors daugum? at?jusi? ? pokalb? žmoni? to grei?iausiai net nesupranta, o specialist? ?takoti ir apliaubsinti visokiais pažadais jie skelbia žini? apie tos ?mon?s produktus savo draugams (o tai yra vienas geriausi? reklamos b?d?).

Paskai?iavus tokios reklamos moralum? ir efektyvum?, nemanau kad kitur išleidus t? pa?i? pinig? sum? reklamai b?t? nors kažkiek mažesn? nauda, priešingai, manau su geru marketingo specialistu galima pasiekti daug didesn? efektyvum?, nes dabar skaitmeninis amžius kur galima išnaudoti didžiausi? potencijal? turin?i? terp? tai internet?, socialinius tinklus, lauko reklam?, spausdint? reklam?, tv, radio ir daug kit? reklamos b?d?.

Posted in Darbo birza, Darbo Skelbimai | Tagged , , , | Leave a comment

Darbo skelbimai – idelus sprendimas surasti darb?

Darbo skelbimai yra gan?tinai patogus b?das tiek susirasti sau reikaling? darb?, tiek susirasti darbuotoj? ir visai nesvarbu ilgesnio laikotarpio darbui, ar tik trumpesniam. Ta?iau yra nemažai niuans? kuriuos tur?t? žinoti žmon?s kurie siulo darba ir tie žmon?s, kurie to darbo ieško. Nes yra keletas gudrybi?, apie kurias gal net nebuvote anks?iau susim?st? ir tik ?sid?j? skelbim? ? laikrašt? taip ir nesulaukdavote to išsvajotojo darbininko ar darbdavio.

Taigi, kaip susirasti normal? darbdav?? Žmoni?, kurie siulo darba yra tikrai nemažai. Ta?iau kai kurie darbdaviai, nepaisant dabartin?s krizin?s situacijos Lietuvoje, vis dar ieško kvaileli? kurie dirbt? praktiškai už grašius. Tokius darbdavius dažniausiai pažinsite iš j? skrupulingumo ir atšiauriaus bendravimo. Taip pat tokie darbdaviai dažnai n?ra nusistat? konkre?ios išmok?jimo datos, o jeigu ji iš pradži? ir yra nustatyta, tai pradeda jos nebesilaikyti. Neretai žmon?s yra ver?iami ir dirbti viršvalandžius vien tam, jog ?vykdyt? darbo norma. Taip pat tokie žmon?s siulo darba kuriame valandos yra neaiškios. Maždaug reikia padaryti vien? ar kit? „darbel?“, o pastarasis darbelis gali t?stis iki savait?s. Tod?l neskub?kite pasirašin?ti sutar?i? pas tokius žmog?nus, nes v?liau galite skaudžiai nudegti. Darbo skelbimai neretai yra pagražinami nes visi žino, jog parašius vien teisyb? apie save ar savo darboviet?, nelabai ir norin?i?j? prisijungti gali surasti.

Kaip atpažinti ger? darbuotoj?? Pirmiausia, pasidom?kite apie j? internete. Jeigu žinote kokiame jis gyvena mieste ar bent jau gyvendavo, galite savo paž?stam? apie j? pasiklausin?ti. Taip pat tur?tum?te išsiaiškinti ankstesnes žmogaus darbovietes ir kod?l jis neteko darbo. Na, išsilavinimas b?simo darbuotojo tur?t? b?ti bent vidurinis. Žinoma, gali b?ti išim?i?. Taip pat stenkit?s atsižvelgti ? tai ar darbininkas neturi žaling? ?pro?i?, nes jeigu jis j? turi ir net labai daug, su jais tvarkytis ateityje bus labai sunku. Tokiems žmon?ms bet kas kas siulo darba v?liau ?grysta ir v?liau kyla ?vairiausi? problem?. Kitas kriterijus – patirtis bei sugeb?jimas komunikuoti. Jeigu žmogus, at?j?s pas jus ?sidarbinti su jumis kalba gatviniais žargonais lyg su senu draugu bei naudojant keiksmažodžiais, der?t? susimastyti, ar tikrai apsimok?s su tokiu žmogumi taikstytis v?liau ateityje.

Taigi, susirasti ger? darb? ar darbinink? yra visai nesunku. Darbo skelbimai yra tik pagalbin? priemon?, kuria pasinaudodami pasieksite tai, ko nor?site ir tai nesvarbu ar susirasti darb?, ar susirasti našiau dirbant? žmogel?. Nepamirškite, jog šiais laikais technologijos yra paplitusios ir apie žmones galima sužinoti praktiškai visk?. Nepagail?kite laiko, paieškant apie žmog? informacijos bent paieškos sistemose ir jau b?site apsidraud?. Nes neretai kai žmon?s prastai dirba, apie juos j? buv? darbdaviai neigiamai atsiliepia internete. B?tent naudodamiesi internetu galite apsidrausti nuo daugelio atvej?, kada žmon?s jus apgaus ir panašiai.

Posted in Darbo birza, Darbo rinka | Tagged , , , | Leave a comment

Darbuotoj? ir darbdavi? aktyvumas vasar?

Nepaslaptis, kad vasara darbo rinkoje vyrauja štilis. Yra kelios priežastys lemen?ios šios rinkos pasyvum?. Vasara – atostog? metas, taip yra pas daugel? darbuotoj? ieškan?i? ?moni?. Paprastai vasaromis dauguma verslo sri?i? šiek tiek dirba l?tesniu tempu, d?l to kad tiek darbuotojai, tiek verslo parneriai poilsiauja, to pasekoje yra ženkliai sumaž?j? nauj? darbuotoj? paieška. Kaip matome, nauji darbo skelbimai publikuojami žymiai re?iau. Bet tai ne vienitel? priežastis, kod?l rinka išgyvena stagnacijos period?.

Kita labai svarbi priežastis kod?l vasar? darbo rinka (darbuotoj? paieška) sul?t?ja tai, kad vasaros metu atsiranda daug papildomo sezoninio darbo. Tai ir lauko prekyba, aptarnavimo sektorius, žemdirbyst?, reakrecija, ir daug kit? sri?i?, d?l to kurortiniuose miestuose, nedarbas praktiškai išnyksta, o kit? miest? gyventojai irgi mielai renkasi kurortinius miestus, kad užsidirbt? ir tuo pa?iu pails?t?. Tokiu b?du nedarbas Lietuvoje vasaros metu abai ženkliai sumaž?ja, o kai kur beveik visai išnyksta. Beabejo tokia vasariška veikla ypa? pasinaudoja moksleiviai ir studentai.

Dar viena ir tikrai ne pati mažiausia vieta kur mažinama bedarbyst? vasar?, tai spar?iai besiple?ian?ios žem?s ?kio bendrov?s, jo bedarbyst? mažina ypa? opiose vietose, kur Lietuvoje daugiausiai bedarbi? – tai yra kaimuose ir rajonuose. Atsradus daug papildom? darb?, ?kininkai mielai ? pagalb? samdosi papildom? darbo j?g?, taip geridami situacij? didžiausio nedarbo zonose. ?kiuose atsiranda darbo ir specialistams ir nekvalifikuotai darbo j?gai.

Vis daugiau ir daugiau ?kinink? modernizuoja ir kompiuterizuoja savo ?kius, d?l to vis mažiau darbuotoj? jiems reikia, bet mes tikim?s, kad smulkieji ?kininkai pasis?m? patirties iš jau išaugusi? ?ki?, taip pat nor?s pl?sti savo ?kius ir taip kurs naujas darbo vietas kaimuose ir atokiuose rajonuose, taip mažindami bedarbyst?, bent jau vasaros sezonu, o v?liau ir eiliniai darbininkai išmok? amato tur?s patys galimyb? kurti ?kius.

Taigi, džiaugem?s su visais kad vasara puiki proga užsidirbti papildom? pinig?, ir laukiam rudens kada darbo rinka v?l atsigaus, ir skatins darbuotoj? ir darbdavi? tolesn? ger? bendradarbiavim?.

Posted in Siulo Darba | Tagged , , , | Leave a comment

Kod?l darbuotojai su aukštuoju negali susirasti darbo?

Š? straipsn? sugalvojau parašyti po to kai vartydamas tam tikrus darbo skelbim? portalus prie darbo skelbim? pamatydavau potenciali? pretendent? ? darbo vietas ar šiaip „interneto komentatori?“ komentarus apie tai kaip darbdaviai si?lo mažus atlyginimus žmon?ms kurie turi aukšt?j? išsilavinim?.

Turb?t niekam ne paslaptis, kad šiais laikais didžioji dauguma Lietuvos gyventoj? turi aukšt?j? moksl? baigimo ?rodym?, tai yra diplom?, tas kaip ir sumenkina jo vert?, nes visi su aukštuoju gaunasi lyg?s tarp sav?s, bet ar tikrai taip yra? Manau kad ne, ir interneto komentarai „reikalaujat universitetinio diplomo o si?lot tik 2500 lt ? rankas, ar žinot kiek tas diplomas žmon?ms kainuoja“ pasidaro visai juokingi. Tame ir esm? kad diplomas daugiau kainuoja negu jis vertas.

Negi žmon?s su „Aukštuoju“ vis dar nesuprato kad atlyginimas darbuotojui yra mokamas ne už tai kad jis turi diplom? ir ne už tai kad darbo metu „?etina“ pokalbi? programose ar soc. tinklapiuose? Darbuotojui atlyginimai mokami už sukurt? prid?tin? vert?, jeigu darbuotojas tikrai protingas, bet neturi iki šiol darbo, jis t?r?t? sutikti dirbti už tikrai mažesn? atlyginim? negu jis vertas, ir ?rodyti savo vert? darbais o ne interneto komentarais.

Kiek man teko bendrauti su darbdaviais, visi jie vienbalsiai teigia kad atlyginim? moka kvalifikuotiems darbuotojams tok? kokio jie nori. Darbdaviai turi nuomon? toki?, kad jie gali darbuotojui mok?ti ir milijon?, jeigu jis jiems uždirbs 10 mln. Taigi viskas priklauso tik nuo noro ir sugeb?jim?.

Posted in Darbo | Tagged , , , , | Leave a comment

Kaip lengvai surasti darb??

Lietuvoje yra daug talenting?, išsilavinusi? bei proting? žmoni?, kurie neturi darbo. O darbo jie neturi d?l to, kad nemoka parodyti, pateikti darbdaviui sav?s, išpopuliarinti savo darbo skelbimo. Talent? galima tur?ti betkuriam darbui nuo ind? plov?jo iki programuotojo ar indžinieriaus. Deja, dažnai ? darb? priimami mažiau kvalifikuoti bei ne tokie geri darbui žmon?s, o ne didži?j? dal? savo gyvenimo mokymuisi skyr? žmon?s. Internete viskas priklauso nuo to, kaip parodai save ir ?tikini, kad esi tas, kurio reikia darbdaviui.

Dabar tikriausiai galvojate, kad norint parodyti save svarbiausias yra CV. Tikrai ne. CV yra tik maža dalis to, k? galima patobulinti taip, kad darbo ieškojimas b?t? efektyvesnis.
D?kite savo asmenyb?s aprašymus ? visus darbo skelbim? puslapius. Taip bus didesn? tikimyb?, kad jus pasteb?s potencialus darbdavys.
Užsiregistruokite darbo biržoje. Didžioji dalis darbovie?i? darbuotoj? paieškas pradeda kaip tik ten.

Ieškokite patraukli? darbo pasi?lym?. Si?lykite save visiems, kas ieško j?s? profesijos darbuotojo. Nesustokite ir nepasiduokite. Pagrindinis faktorius turi b?ti tai, kad apie jus sužinot? kaip galima daugiau darbdavi?.
Motyvuokite darbdav? savo laišku. Pasir?pinkite, kad laiško skaitymas b?t? ?domus, nevarginantis bei ?traukiantis arba jaudinantis. Taip padid?s tikimyb?, kad darbdavys išsirinks jus, o ne kit? darbo ieškant? žmog?.
Lietuvoje yra daugyb? darbo skelbim? puslapi?, kuriuose galima patalpinti savo darbo skelbim?. Efektyvumas ateis su laiku bei pastangomis.

Posted in Darbo, Darbo Skelbimai | Tagged , , , | Leave a comment